Vedtægter

Lyngby Fotoklub
Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum www.lyngbyfotoklub.dk

VEDTÆGTER FOR LYNGBY FOTOKLUB
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27/11-1974 og senere ændret på
generalforsamlingen den 22/04-1975, 08/04-1978, 11/05-1982, 24/04-1984, 24/04-1990,
30/04-1991, 20/4- 1993, 20/4-2010, 14/4-2015.

§ 1 Navn og formål
Foreningens navn er: Lyngby Fotoklub, – og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune.
Foreningens formål er at samle personer med interesse for foto, og skabe et fællesskab for
fremme af denne interesse gennem oplysende og inspirerende virksomhed med sigte på frivillig,
uafhængig produktion af kreativ fotografi.

§ 2 Medlemsbetingelser
Som medlem kan optages enhver fotointeresseret der er fyldt 15 år. Medlemmer i alderen 15 –
fyldte 21 år optages i ungdomsafdelingen og betaler halvt kontingent.

§ 3 Medlemskontingent
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentændringer er gældende fra næste sæsonstart. Kontingentet der betales 6 måneder
forud, betales på terminerne 1/2 og 1/9.
Klubben kan udnævne et medlem til æresmedlem i helt særlige tilfælde efter henstilling fra
bestyrelsen.
Regnskabsåret regnes fra 1/1-31/12. Ingen må være i mere end 3 måneders restance. Restance
udover 3 måneder kan medføre eksklusion efter bestyrelsens afgørelse.
Restanten kan kun genoptages ved at betale hele restancen.
Ved midlertidigt fravær kan bestyrelsen bevilge at der betales halvt kontingent.

§ 4 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlempå grund af forhold, der er til skade for foreningens trivsel.

§ 5 Foreningens ledelse
Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer med eventuelle suppleanter.
Vælges en bestyrelse på 3 medlemmer, skal der vælges 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig
selv, og vælger af sin midte en formand.
Hvis en bestyrelse består af et lige antal medlemmer bortfalder et forslag ved stemmelighed.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, så max. 2 medlemmer valgt på ulige år afgår efter tur på
ulige år, og max. 3 medlemmer på lige år.
Yderligere vælges en revisor for et år ad gangen, samt en billedsekretær for et år ad gangen.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse til ordinær generalforsamling
sker med 3 ugers varsel, pr. mail. Sager, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen finder sted i april måned.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3
af medlemmerne forlanger dette. Der gælder samme krav til varsling af ekstraordinær
generalforsamling og fremsendelse af sager som nævnt i § 6. Ekstraordinær generalforsamling
kan kun indkaldes inden for foreningens sæson.

§ 8 Generalforsamlingens dagsorden
Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson i
henhold til § 3.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 5.
7. Valg af revisor samt af billedsekretær.
8. Eventuelt.
Kun de på dagsordenen opførte punkter kan behandles på generalforsamlingen.

§ 9 Ændring af foreningens vedtægter
Ændring af foreningens vedtægter kan vedtages på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for ændringen.
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af det samlede
medlemstal er fremmødt.
I tilfælde af klubbens opløsning tilkommer det generalforsamlingen at bestemme, hvorledes de
eksisterende aktiver skal anvendes. Dette skal dog ske til et lignende formål eller andet
almennyttigt formål.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, såfremt de ikke er i mere end 3 måneders restance.

§ 10 Foreningens kassebeholdning
Kun formanden og foreningens kasserer kan disponere over foreningens midler.

§ 11 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.

Download vedtægter som pdf